prawnik

Czym radcy prawni różnią się od adwokatów?

Mecenas, adwokat, radca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, mnogość pojęć natychmiast przytłacza. Na pierwszy rzut oka, dla osób, które nie spędzają każdego dnia w środowisku prawniczym, zawody te mogą wydawać się tożsame. Zakres obowiązków, potrzebne wykształcenia i świadczone usługi wydają się być dokładnie takie same dla przedstawicieli zarówno adwokatów, jak i radców prawnych z Lublina. Jednak wchodząc w szczegóły problem okazuje się być bardziej skomplikowany. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy adwokatami a radcami prawnymi w Lublinie. Czy istnieją inne różnice niż ta, rzucająca się na pierwszy rzut oka różnica w kolorze żabotu przy todze?

Podstawa prawna i wynikające z niej różnice

Specyfika zawodu adwokatów i radców prawnych jest regulowana w różnych ustawach. Jedyna różnica dotyczy kwestii, na podstawie której z umów poszczególni przedstawiciele tych zawodów mogą być zatrudniani. Radca prawny w Lublinie może zostać zatrudniony na umowę o pracę. Adwokat może być zatrudniony jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym występowały raczej w praktyce przed zmianą przepisów z lipca 2015 r. Wówczas radcowie prawni byli w Lublinie zatrudniani np. w podmiotach gospodarczych czy placówkach bankowych. Jeszcze w latach 60 czy 70 ubiegłego wieku, radcy prawni pracowali głównie w placówkach państwowych. Z dniem 1 lipca 2015 r. różnica w uprawnieniach została zatarta, ponieważ do 30 czerwca 2015 r. radcowie prawni nie mogli występować w roli obrońcy w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Obecnie mogą, chyba że świadczą usługi na podstawie umowy o pracę.

Wykształcenie

Z punktu widzenia czysto formalnego, edukacja adwokata i radcy prawnego jest identyczna. Po ukończeniu 5 letnich studiów prawniczych, magister prawa, aby móc pracować w zawodzie i reprezentować przyszłych mocodawców, musi wybrać jedną z możliwych aplikacji. W Polsce możliwe do wyboru są aplikacje: notarialna, kuratorska, sędziowska, prokuratorska, legislacyjna i interesujące dla nas adwokacka i radcowska. Obie trwają tak samo po 3 lata, a po ich zakończeniu należy zdać egzamin zawodowy. Po tym adwokaci mogą wystąpić z wnioskiem o wpis na listę adwokatów, a radcowie prawni z Lublina o wpis na listę radców prawnych.

Prawo karne też, czy tylko cywilne?

W przypadku zatrudnienia radcy prawnego w Lublinie na umowę o pracę nie może on występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Wyjątek od tej reguły dotyczy pracowników naukowych. Od lipca 2015 r. przepisy za sprawą wieloletnich starań samorządu radców prawnych zostały zmienione, w taki sposób, że uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy zostały zrównane dla adwokatów i dla radców prawnych z Lublina niezależnie od gałęzi prawa, do której dana sprawa należy.

Możliwe połączenie?

Jak widać zawody te są prawie identyczne, nie ma już żadnych różnic w uprawnieniach. Taki stan rzeczy jest dosyć wyjątkowy patrząc na mapę Europy, gdzie nie występuje podział na 2 tak do siebie zbliżone zawody, jak adwokat i radca prawny z Lublina. Po zatarciu różnic występujących do 2015 r. coraz częściej można usłyszeć pomysły zakładające połączenie tych dwóch grup zawodowych w jedną.